Český Grand Canyon

Autobusem do vápencových lomů s úžasnými scenériemi.

Vápencový lom Velká Amerika je přibližně 800 m dlouhý a 200 m široký. V dolní části se nachází zatopená část s průzračně čistou vodou a rybami. Vstup do lomu je běžně zakázán, my si ho však projdeme celý s místním průvodcem.

Malá Amerika je menší vápencový lom, také částečně zatopený. Půjdeme s přilbami a čelovkami podzemní štolou s bočními výhledy. Na konci nás čeká místní legenda o přízraku Hanse Hagena.

Komentované prohlídky Velké i Malé Ameriky s průvodcem.

Časový rozpis akce:

10:00 odjezd ze Smíchovského nádraží – zastávka NMapy.cz

10:00 – 10:40 jízda k Velké Americe

10:40 – 11:40 prohlídka Velké Ameriky – sestup k jezírku

11:40 – 12:00 jízda k Malé Americe

12:00 – 14:00 prohlídka Malé Ameriky – historické podzemí

14:00 – 14:40 jízda zpět na Smíchovské nádraží

Termíny:

 • neděle 30.06.2024 (obsazeno)
 • sobota 27.07.2024

Prodej jízdenek zahájen!

Dospělý – 590 Kč

Dítě od 6 do 15 let – 490 Kč

Dítě do 6 let – není povolen vstup do lomů Amerika.

Karosa C 956 Axer

Pevná obuv, mikina, svačina a vlastní svítilna.

Lom Velká Amerika je objekt podléhající zvláštnímu režimu. Zakoupením vstupenky a následně vstupem do lomu Velká Amerika vyjadřuje kupující, že byl seznámen a souhlasí s následujícími podmínkami a riziky:

 1. Pád do lomu, pád ze stěny. Pozor při pohybu u hran etáží a na cestě, zákaz překonávání bezpečnostních prvků (páska, lano, zábradlí a další …)
 2. Pád horniny ze stěny lomu – Zákaz pohybu přímo pod stěnami lomu, zákaz vstupu do částí lomu vymezených výstražnou páskou a zábradlím.
 3. Pád a úraz pádem při chůzi vlivem zhoršeného terénu – Nezpevněná, kamenitá cesta, hrozí zakopnutí.
 4. Utopení – Zákaz pohybu v blízkosti vodní plochy, hrozí pád do vody. Zákaz koupání.
 5. Zákaz požívání alkoholických nápojů v areálu lomu Velká Amerika – Z důvodu zajištění bezpečnosti je zakázáno požívat v rámci areálu alkoholické nápoje.
 6. Zákaz znečišťování vody a prostor lomu – Zákaz vyhazování odpadků mimo označené odpadkové koše. Zákaz vykonávání osobní potřeby mimo mobilní toalety zajištěné pořadatelem.
 7. Zákaz lezení po lomových stěnách.
 8. Zákaz lovu ryb.
 9. Nutnost uzavření či střežení vrat do lomu až do konce akce. Zabránění vstupu osob, které nejsou účastníky akce.
 10. Hlášení úrazů a mim. událostí. Hlášení je bezprostředně nutné podat bezpečnostnímu technikovi LOMY MOŘINA s.r.o. nebo pořadateli akce Valenta Rail s.r.o.
 11. Zrušení prohlídky lomu Velká Amerika – Vzhledem ke specifickému prostoru lomu Velká Amerika si pořadatel vyhrazuje právo zrušit nebo přesunout jeho návštěvu v případě nepříznivého počasí.

Návštěvní řád – Malá Amerika

Pokyny pro návštěvníky v muzejních prostorech Spolku a okolí – Historické podzemí Mořina – objekt se zvláštním režimem.

Vážení návštěvníci,

vstupujete do objektu se zvláštním režimem, proto je Vaší povinností bezpodmínečně dbát všech pokynů určeného průvodce. V případě porušování návštěvního řádu může být návštěvník průvodcem vykázán.

 1. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem.
 2. Před vstupem do podzemí si všichni nasadí ochranou přilbu a nesundají ji do ukončení prohlídky, vstupující do podzemí přemístí identifikační známku Z věšáčku NA tabuli a po návratu ji opět zavěsí zpět.
 3. Do podzemí může s jedním průvodcem vstoupit maximálně 28 osob, které průvodce ústně upozorní na možná obecná nebezpečí spojená se vstupem do podzemí.
 4. Dětem do 6 let vstup zakázán. Děti od 6 do 15 let věku mohou vstupovat do podzemních prostor pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby odpovědné.
 5. Za bezpečnost dětí při prohlídce podzemních prostor odpovídají jejich zákonní zástupci nebo odpovědné osoby.
 6. Návštěvníkům je zakázáno vzdalovat se od skupiny vedené určeným průvodcem.
 7. Každá osoba je povinna mít po celou dobu pobytu na hlavě ochrannou přilbu, je zakázáno zhasínat osobní světlo.
 8. V podzemí může dojít k zašpinění šatů návštěvníků.
 9. Vzhledem k vysoké vlhkosti je zvýšené riziko uklouznutí a proto je každý vstupující povinen používat odpovídající pevnou obuv, pohybovat se s rozvahou, ukázněně a dbát zvýšené opatrnosti.
 10. Do podzemí je zakázán vstup osobám trpícím fobií z uzavřených prostor, astmatikům, podnapilým a osobám pod vlivem omamných látek.
 11. Je zakázáno zde požívat alkohol, konzumovat potraviny, kouřit a odhazovat odpadky, či jiným způsobem znečišťovat podzemní prostory.
 12. Dále je zakázáno dotýkat se a manipulovat s elektroinstalací, je zakázáno jakkoliv manipulovat s mřížemi či zámky.
 13. V případě výpadku el. osvětlení návštěvníci zachovají klid, zůstanou stát na místě a řídí se pokyny průvodce.
 14. V případě jakékoli nevolnosti, úrazu, nebo jiné skutečnosti vedoucí k ohrožení zdraví osob, je každý návštěvník povinen upozornit průvodce.
 15. Při vzniku jakékoli mimořádné události, veškerou činnost řídí průvodce dle Plánu vyrozumění, v jeho činnosti jsou návštěvníci povinni mu vypomáhat a bezpodmínečně se řídit jeho pokyny.
 16. Průvodce je povinen po ukončení prohlídky zkontrolovat, zda všechny osoby opustily podzemní prostor.
 17. Průvodce je oprávněn po zvážení nastalých nepříznivých okolností prohlídku kdykoliv ukončit.
 18. Průvodce je povinen mít u sebe při vstupu do podzemí vždy nabité svítidlo, klíče od uzamčených objektů a mříží.
 19. Ostatní provoz a jakékoli práce prováděné v podzemí se řídí pokyny závodního, vyhláškou o činnostech prováděné hornickým způsobem a technologickými postupy.
 20. Návštěvníci starší 15 let jsou povinni stvrdit svým podpisem, že byli seznámeni s návštěvním a provozním řádem.
 21. Je zakázáno poškozovat jakýmkoliv způsobem majetek firmy LOMY MOŘINA spol. s r.o., v jejichž prostorách se v rámci prohlídky návštěvníci pohybují.
 22. Fotografování vystavených exponátů a podzemních prostor je povoleno výhradně pro osobní potřebu. V přípravě zveřejnění je autor snímku povinen zajistit dodržení podmínek zachování autorského práva a zveřejnit údaje, že fotografované předměty jsou majetkem Spolku HAGEN Mořina (příp. LM) či v jeho správě.
 23. Je zakázáno jakkoli poškozovat sbírky i jiný majetek zejména:
  • dotýkat se vitrín a vystavených předmětů,
  • psát nebo malovat po stěnách a výztuží chodeb nebo je jinak poškozovat,
  • dotýkat se nebo jinak poškozovat krasovou výzdobu podzemních prostor,
  • dotýkat se nebo jakýmkoliv způsobem způsobovat újmu živočichům v těchto prostorách se vyskytujících, zejména netopýrům a vrápencům.
 24. Spolek HAGEN Mořina nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení tohoto Návštěvního řádu.

V Mořině dne 1.7.2021, Karel Fous – předseda spolku HAGEN Mořina

Plánujete firemní akci či oslavu narozenin? Poptejte soukromý zážitkový vlak jen pro Vás a Vaše hosty.

Proběhlé vstupy do lomů Amerika:

 • 21.04.2024, 19.05.2024
 • 15.04.2023, 24.06.2023, 08.07.2023, 19.08.2023 a 23.09.2023